Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej, informacje zamieszczone przed 24 września 2018 roku nie będą poprawiane ze względu na zbyt duże obciążenie dla jednostki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23 września 2020 r. (ostatnia aktualizacja: 27.03.2023 r.)

Data publikacji strony internetowej: 21 stycznia 2011 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18 września 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

Ctrl+U – sterowanie funkcjami związanymi z dostępnością strony

Tab – nawigowanie po głównych blokach strony

Klawisze strzałek (w lewo, w prawo) – nawigowanie po kolejnych elementach strony

Enter – wybieranie elementów aktywnych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: sekretariat@mgopswiecbork.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 389 53 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Osoby do kontaktu: Ewa Chodera tel: +48 52 389 53 60 • Paweł Węgrzyn tel: +48 52 389 53 54

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku znajduje się przy ulicy Mickiewicza 22a. Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ul. Mickiewicza oraz z tyłu budynku (poziom 0). Do wejścia przy ulicy Mickiewicza prowadzą schody, nie ma windy ani platformy dla wózków. Wejście z tyłu budynku (poziom 0) pozbawione jest barier architektonicznych. W celu załatwienia spraw przez osoby ze szczególnymi potrzebami przed wejściem do budynku został zamontowany domofon dzięki, któremu można skontaktować się z każdym biurem z poziomu 1 i 2. Pracownik oddelegowany w celu załatwienia sprawy przyjmie osobę ze szczególnymi potrzebami na poziomie 0 w Sali szkoleniowej MGOPS lub biurze nr 18. W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu znajdującym się w pobliżu MGOPS znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych. W budynku znajduje się tablica informacyjna w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. MGOPS nie posiada tłumacza języka migowego.

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” w Więcborku funkcjonuje w strukturach MGOPS, znajduje się przy ul. Pocztowej 16. Przy wejściu do budynku znajduję się dzwonek oraz dwustopniowe schody, nie ma podjazdu dla wózków. Pomieszczenia świetlicy znajdują się na parterze budynku. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Przy świetlicy znajduje się ogólnodostępny parking. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych. W budynku nie ma tablicy informacyjnej w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Świetlica nie posiada tłumacza języka migowego.

Centrum Aktywności Seniora w Więcborku, którego działaniami koordynuje Ośrodek, mieści się przy ul. Mickiewicza 22b. Budynek wyposażony jest w windę oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie kluczowe pomieszczenia nie posiadają barier architektonicznych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Obiekt posiada parking, na którym znajdują 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych. W budynku nie ma tablicy informacyjnej w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Centrum nie posiada tłumacza języka migowego.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku (wersja nr 2 z dnia 02.03.2021 r.)

Kliknij tutaj, by wyświetlić Plan.


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Kliknij tutaj, by wyświetlić Raport.Opublikował: Paweł Węgrzyn
Publikacja dnia: 27.03.2023
Podpisał: Paweł Węgrzyn
Dokument z dnia: 27.03.2023
Dokument oglądany razy: 3 465